Podlom révy vinné

Podlom révy vinné

Po řezu je podlom (vylamová­ní letorostů révy vinné) velmi dů­ležitou prací při ošetřování keřů révy vinné. Vylámáním neplod­ných a pro řez nepotřebných le­torostů zabráníme zbytečnému * odčerpávání živin keřům na úkor vývinu hroznů a plodných leto­rostů. Kromě toho vylámáním přebytečných neplodných leto­rostů usnadníme ochranu proti chorobám a škůdcům a součas­ně i lepší přístup vzduchu a slun­ce k hroznům. Keře ponechané bez podlomu, zvláště některých odrůd, by byly příliš zahuštěné a letorosty by špatně vyzrály. Bylo by však chybou, kdyby­chom odstranili všechny neplod­né letorosty, protože musíme pamatovat na vypěstování no­vých ramen a čípků poškoze­ných, popřípadě odumřelých.

Letorosty vylamujeme, jakmi­le je viditelná násada na úrodu. Bývá to od konce května do po­loviny června, když mají délku 15 až 25 cm. S touto prací po­čkáme, až pomine nebezpečí pozdních jarních mrazíků. Proto­že letorosty jsou křehké, snadno je prsty vylomíme, nebo je od­střihneme i s částí čípku zahrad­nickými nůžkami. Nadměrné množství letorostů vytvářejí od­růdy Sylvánské zelené, chrupky, Ryzlink vlašský, Tramín červe­ný, Panonia kincze, Julski biser aj.

Na kordónovém a vysokém vedení je nutné vylamovat leto­rosty u hustě a bujně rostoucích odrůd. Odstraňujeme na nich le­torosty vyrůstající z kmínků a ra­men. Kromě plodných letorostů necháváme na keřích ještě ty, které budeme potřebovat na je­jich tvarování při řezu v příštím ro­ce. Na kordónových ramenech s dvou nebo tříokými čípky ne­cháme vždy nejníže vyrůstající le­torost i když je neplodný, aby­chom udržovali čípky co nejblíže rameni a samozřejmě všechny le­torosty plodné. U středních způ­sobů vedení, zejména rýnsko-hesenského je podlom jednoduchý. Vylamujeme opět všechny leto­rosty vyrůstající přímo z kmínků. Na tažních vylomíme neplodné letorosty a u hustě obrůstají­cích keřů i některé přebytečné plodné, v případě velké násady na úrodu. Velmi nutný je pod­lom na nízkém vedení. U něho dochází k přílišnému zahuštění keřů, proto vylámeme všechny neplodné letorosty kromě těch, které budeme potřebovat na vypěstování dalších čípků po obvodě hlavy. Na tažních ne­cháváme jen plodné letorosty, protože je v příštím roce od­střihneme.

Může se stát, že při jarních mrazech vyrašené letorosty zmrznou. V takovém případě po­čkáme s podlomem až vyraší podočka, z nichž letorosty větši­ny odrůd zpravidla násadu na úrodu nemají. Při podlomu pak necháme nejspodnější letorosty z čípků a neplodné letorosty vhodně postavené na keři, aby­chom z nich vypěstovali základ nového plodného dřeva. Jsou-li poškozeny jen vrcholky letoros­tů, sestříháme je za druhým lis­tem a necháme vyrůst fazochy. Tím uspíšíme jejich plodnost.

Podlom révy vinné

Hned po podlomu, nebo sou­časně s ním, musíme mladé letorosty vyvázat, neboť jsou vel­mi křehké a snadno se větrem, prudkým deštěm nebo i vlastní váhou ulomí. Na drátěnkových opěrách je prostrkáváme mezi dráty. Vyvážeme je tak, aby byly rozloženy po celé ploše. Úvazky nesmějí poškodit listy. Přivazu­jeme lýkem, motouzem, nebo vázacím materiálem z plastů. Při nízkém, kolíkovém vedení dbá­me, aby spodní úvazky byly vol­né a vyšší pak těsněji přitažené ke kolíku. Vyvazujeme několi­krát během vegetace. Řídí se to bujností růstu letorostů.

Současně s podlomem vyla­mujeme fazochy – zálistky. Jsou to letorosty vyrůstající v úžlabí listů. Tato práce nesmí být pře­hlížena, protože silný růst fazochů potlačí růst hlavního očka, odebírá mu živiny a tím snižuje jeho plodnost. Jsou-li fazochy přerostlé, pak je nevylamujeme, ale zakrátíme za prvním až druhým listem, aby­chom jejich vylomením nepo­škodili očka. Vylomením nebo zaštípnutím fazochů zlepšíme provzdušnění a osvětlení keřů. Vylamování fazochů je velmi po­třebné zejména u nízkého vede­ní (na hlavu). U vyšších způsobů vedení na drátěnkách je nutné vylamovat fazochy aspoň na dolní polovině letorostů.

Všechny popsané práce je třeba dělat svědomitě a včas, neboť jinak vznikají zbytečné ztráty na úrodě hroznů a jejich kvalitě.

Přečetli jste članek, teď ji můžete ohodnotit:

1 bod2 body3 body4 body5 bodů (3 hodnocení: 5,00 bodu z 5)
Loading...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *